Specjalista ds. rekrutacji pracowników
(kod zawodu: 242309)


Specjalista ds. szkoleń
(kod zawodu: 242403)

Specjalista ds. zarządzania talentami
(kod zawodu: 242311)

Specjalista ds. wynagrodzeń
(kod zawodu: 242310)

Specjalista ds. kultury firmy
(kod zawodu: 242308)

Trener
(kod zawodu: 235920)

Cykl wystandaryzowanych sesji szkoleniowych kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym, którego pozytywny wynik uprawnia do uzyskania certyfikatu poświadczającego posiadanie wiedzy i umiejętności zgodnych z obowiązującym w danym zawodzie standardem. Dodatkowo jest możliwość uzyskania zaświadczenia, w którym w sposób spersonalizowany ujęty jest zakres posiadanych kompetencji.

Szkolenia są przeznaczone zarówno dla osób chcących odświeżyć, usystematyzować i udokumentować swoją wiedzę, jak i tych, które chcą rozpocząć ścieżkę rozwoju w dziedzinie HR, zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi.

Wszystkie programy szkoleniowe zostały przygotowane w oparciu o
 aktualne wymagania Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 (ang. International Standard Classification of Occupations ISCO-08), a ich poszczególne moduły opracowano z wykorzystaniem założeń koncepcji Międzynarodowej Organizacji Pracy, określanej w skrócie jako MES (Modules of Employable Skills).

Szkolenia są przeznaczone zarówno dla osób chcących odświeżyć, usystematyzować i udokumentować swoją wiedzę, jak i tych, które chcą rozpocząć ścieżkę rozwoju w dziedzinie HR, zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi.

Wszystkie programy szkoleniowe zostały przygotowane w oparciu o aktualne wymagania Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 (ang. International Standard Classification of Occupations ISCO-08), a ich poszczególne moduły opracowano z wykorzystaniem założeń koncepcji Międzynarodowej Organizacji Pracy, określanej w skrócie jako MES (Modules of Employable Skills).

Cykl wystandaryzowanych sesji szkoleniowych kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym, którego pozytywny wynik uprawnia do uzyskania certyfikatu poświadczającego posiadanie wiedzy i umiejętności zgodnych z obowiązującym w danym zawodzie standardem. Dodatkowo jest możliwość uzyskania zaświadczenia, w którym w sposób spersonalizowany ujęty jest zakres posiadanych kompetencji.

Czas:

Każde ze szkoleń obejmuje trzy dwudniowe sesje szkoleniowe (48 godzin dydaktycznych, 6 dni, 6 modułów tematycznych).
Zajęcia odbywają się zarówno w dni powszednie jak i w weekendy.

Warunki ukończenia:

Frekwencja 80% oraz pozytywny wynik egzaminu.

Miejsce szkolenia:

W przypadku grup zorganizowanych elastycznie dopasowujemy miejsce i godziny szkolenia do potrzeb uczestników (gwarantujemy mobilność na terenie całej Polski).

Zajęcia stałe (szkolenia otwarte) odbywają się w centrum szkoleniowym w Bytomiu, zgodnie z harmonogramem szkoleń publikowanym na stronie internetowej firmy. W razie potrzeby wspieramy Państwa w
 doborze miejsc noclegowych i wyżywienia oraz wskazujemy atrakcje, które umilą pobyt podczas wyjazdu szkoleniowego.

Oferta obejmuje:

Udział w sesjach szkoleniowych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, stosującą aktywizujące metody edukacyjne oraz zadania oparte na studiach przypadków z międzynarodowych przedsiębiorstw,

Materiały szkoleniowe w poręcznej torbie (skrypt i
 podręcznik), opracowane w oparciu o najnowsze trendy w dziedzinie HR oraz materiały piśmiennicze,

Zajęcia w małych grupach (5-6 osób,


Udział w egzaminie teoretycznym i praktycznym przed komisją cenionych specjalistów branżowych,

Opatrzony hologramem certyfikat dokumentujący posiadaną wiedzę i
 umiejętności,

Poczęstunek i serwis kawowy.

Rozwijając innych rozwijasz siebie

Trener

Opis szkolenia:

Program szkolenia jest oparty na najnowszych metodach nauczania osób dorosłych oraz na własnych doświadczeniach cenionych krajowych trenerów, w konstruowaniu i prowadzeniu sesji szkoleniowych. Metodyka szkolenia i jego główne założenia programowe są w pełni zgodne ze standardami europejskimi i przygotowują do objęcia roli Trenera wewnętrznego lub zewnętrznego. Udział w szkoleniu jest cennym wsparciem dla osób związanych już z branżą edukacyjną, chcących wzbogacić swój warsztat dydaktyczny. Zaawansowany i kompleksowy program pozwala nabyć usystematyzowaną i praktyczną wiedzę z obszaru edukacji i rozwoju osób dorosłych. Kształci kompetencje niezbędne do atrakcyjnego prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod dydaktycznych. Do najważniejszych zagadnień poruszanych na szkoleniu należą:

Projektowanie atrakcyjnych materiałów dydaktycznych.
Prowadzenie wystąpień publicznych.
Metody pracy indywidualnej i
 grupowej z uczestnikami/ pracownikami.
Formy szkolenia, narzędzia i środki dydaktyczne.
Integracja działań szkoleniowych z
 innymi działaniami rozwojowymi (model 70-20-10).

Istotne miejsce podczas zajęć zajmują panele poświęcone diagnozie osobistych umiejętności, analizie mocnych stron i obszarów do rozwoju oraz opracowywaniu planu rozwoju na kolejną sesję szkoleniową. Uczestnicy na każdych zajęciach otrzymują informację zwrotną od trenera oraz uczestników co przyspiesza proces uczenia się.

Program:

Moduł 1. Rola Trenera wewnętrznego i zewnętrznego.
Moduł 2. Projektowanie sesji szkoleniowych zorientowanych na efektywność i cele biznesowe.
Moduł 3. Metody i narzędzia szkoleniowe (niezbędnik edukacyjny).
Moduł 4. Doskonalenie trenerskich kompetencji osobistych (głos, ciało, intelekt jako narzędzia pracy trenera).
Moduł 5. Sporządzanie raportów i dokumentowanie szkoleń.
Moduł 6. Tutoring, coaching i mentoring w organizacji.

Metodyka zajęć:

Filmy instruktażowe, odgrywanie ról, wykład interaktywny, demonstracja, dyskusja grupowa, zadania indywidualne, testy, burza mózgów, kapelusze de Bono, scenopis.

Opis zawodu:

Drużyna bez dobrego trenera na boisku nie wygra meczu, nawet jeśli składa się z wielkich indywidualności. Podobnie na sali szkoleniowej. Trener pomaga innym osiągać cele, tak aby mogli odkryć i rozwijać swoje zasoby i mocne strony oraz wygrywać w skali całej organizacji. W tym zawodzie świetnie realizują zadania osoby, które potrafią wpływać pozytywnie na otoczenie, dobrze czują się podczas wystąpień publicznych oraz chętnie dzielą się posiadaną wiedzą. Osoby zatrudnione na stanowisku Trenera najczęściej odpowiadają za przygotowanie i prowadzenie szkoleń pracowniczych oraz realizują zadania coacha, tutora, czasami mentora. Trener pracuje zarówno samodzielnie, podczas przygotowywania materiałów do zajęć oraz z ludźmi, podczas prowadzenia wystąpień, szkoleń, warsztatów, spotkań, sesji informacji zwrotnej oraz coachingowych. Ten zawód wymaga bardzo dobrej kondycji psychofizycznej oraz odporności psychicznej. Sprawdzają się w nim osoby dynamiczne, lubiące zmiany, elastycznie przystosowujące się do nich oraz nie za nadto krytyczne w samoocenie.

Spójne wartości gwarancją efektywności

Specjalista ds. kultury firmy

Opis szkolenia:

Zadaniem kursu jest przekazanie wiedzy i umiejętności pozwalających na wykonywanie obowiązków związanych z kształtowaniem kultury organizacyjnej firmy. Przekazywane kompetencje dotyczą aktualnych opracowań międzynarodowych i stanu wiedzy oraz praktycznych działań podejmowanych w organizacjach. Wśród najważniejszych zagadnień poruszanych na szkoleniu istotne miejsce zajmują:

Diagnozowanie skuteczności działań przedsiębiorstwa w ramach przyjętej kultury organizacyjnej, dokonywanie oceny jej mocnych i słabych stron, identyfikowanie szans i zagrożeń.
Identyfikowanie i wdrażanie systemu symboli kultury organizacyjnej firmy takich jak: język, ubiór pracowników, wystrój budynku firmy, system identyfikacji wizualnej.
Prowadzenie badań postaw i
 systemu wartości wyznawanych przez pracowników firmy oraz porównywanie ich z wartościami dominującymi w organizacji.
Inicjowanie i zarządzanie zmianami w obszarze kultury organizacyjnej.

Program:

Moduł 1. Misja, wizja i strategia organizacyjna.
Moduł 2. Przeprowadzanie badań kultury organizacyjnej (narzędzia diagnostyczne).
Moduł 3. Coaching wartości organizacyjnych.
Moduł 4. Przygotowywanie Programów Integracji Wewnątrzfirmowej (PIW).
Moduł 5. Metody wspomagające tworzenie samointegrującego się środowiska organizacyjnego
(obrad, radaru personalnego, MAPS, grup autonomicznych, kół jakości, D. Petersona, ASTEX).
Moduł 6. Projektowanie i przeprowadzanie zmian w organizacji.

Metodyka zajęć:

Zakres tematyczny kursu realizowany jest zarówno w postaci wykładów, warsztatów i ćwiczeń jak i podczas zajęć terenowych, zajęcia obfitują w zadania indywidualne i zespołowe oraz prezentacje najświeższych wyników badań.

Opis zawodu:

Sukces przedsiębiorstwa warunkuje wiele czynników. Żeby cała organizacja działała bez zarzutu, firma musi stanowić zgrany zespół, który będzie zjednoczony wokół wspólnych wartości. Specjalista do spraw kultury firmy swoimi działaniami kształtuje wśród pracowników tożsamość organizacyjną, zaszczepia im wartości spójne z długofalową strategią organizacji, jej wizerunkiem i marką oraz przekazuje wspólny kodeks etyczny przedsiębiorstwa. Te działania wykraczają dalece poza tradycyjną integrację zespołów pracowniczych. Specjaliści zajmują się także badaniem mocnych i słabych stron organizacji w kwestii identyfikacji zewnętrznej, przestrzegania regulaminów, rozmieszczenia obiektów, zgodnością działań pracowników z obraną strategią. Praca Specjalisty do spraw kultury wymaga nieustannej pracy z ludźmi, która skutkuje widocznymi zmianami postaw. Zawód wymaga również zdolności analitycznych, gdyż ten specjalista odpowiada za przeprowadzanie i analizę wyników badań w organizacji oraz za sporządzanie z nich podsumowań i raportów dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwem. Osoba ta współpracuje z top managementem firmy, gdyż jej praca obejmuje ważne działania w obrębie misji, wizji i strategii firmy.

Fachowe wynagradzanie

Specjalista ds. wynagrodzeń

Opis szkolenia:

Zajęcia stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy, który coraz bardziej ceni fachowców trzymających pieczę nad firmowymi wynagrodzeniami. Opanowanie umiejętności w zakresie wynagrodzeń daje pewny i perspektywiczny zawód. Szkolenie poza kompleksową wiedzą z zakresu administracji płacowej jest zwartym kompendium praktycznej wiedzy z zakresu budowania i wdrażania systemów wynagrodzeń w firmie, zasad tworzenia opisów stanowisk i ich wartościowania oraz siatek płac. Poszczególne zagadnienia są przekazywane w usystematyzowany sposób, co pozwala poznać kompleks zagadnień związanych z wynagrodzeniami pracowników i różnymi formami motywowania finansowego. Program szkolenia został wzbogacony o analitykę płacową oraz zagadnienia dotyczące budowania regulaminów firmowych (np. wynagrodzeń, premiowania). Najważniejszy aspekt wokół którego zogniskowane są wszystkie moduły programu to: przepisy prawa pracy, prawa podatkowego, ochrony danych osobowych oraz procedury organizacyjne, w myśl których wykonują swoje obowiązki Specjaliści ds. wynagrodzeń.

Program:

Moduł 1. Administrowanie działaniami z zakresu polityki wynagradzania.
Moduł 2. Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej.
Moduł 3. Prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.
Moduł 4. Przygotowywanie danych do list płac, kalkulacja wynagrodzeń, analiza kosztów wynagrodzeń.
Moduł 5. Prowadzenie sprawozdawczości na potrzeby wewnętrzne i organów zewnętrznych.
Moduł 6. Systemy motywacyjne dla pracowników, wartościowanie i
 wycena stanowisk pracy, strategia wynagrodzeń.

Metodyka zajęć:

Wykład wsparty prezentacją multimedialną, zadania indywidualne i grupowe, studia przypadków – opis rozwiązań stosowanych w organizacjach i praca na rzeczywistych raportach płacowych, analiza dokumentacji, dyskusja.

Opis zawodu:

Przedsiębiorstwa mogą dobrze prosperować tylko dzięki prawidłowo prowadzonej administracji płacowej, która pozwala uniknąć przykrych konsekwencji prawnych i zachować płynność finansową. Specjalista do spraw wynagrodzeń to osoba, bez której żadne duże przedsiębiorstwo nie mogłoby się obyć. Dlatego pewnie na rynku panuje tak duży popyt na tych specjalistów. Do ich zadań należy naliczanie wynagrodzeń w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, naliczanie zasiłków socjalnych, rozliczenia dla ZUS i GUS, tworzenie raportów wewnętrznych, wypełnianie deklaracji podatkowych, przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników oraz opieka nad całokształtem zagadnień
związanych z polityką płacową. Stanowisko wymaga zdobycia wiedzy z zakresu administracji, finansów oraz prawa pracy. Rolę specjalistów do spraw wynagrodzeń ciężko przecenić ze względu na wartość, jaką jest dobrze prowadzona administracja płacowa w firmie. Ten zawód przeznaczony jest dla osób, które cenią terminowość i
 samodzielność oraz perfekcyjną organizację pracy. Wymaga zdolności analitycznych, zacięcia prawnego (praca z przepisami) oraz z uwagi na kontakt z ludźmi i finansami – odporności psychicznej.

Przejrzysta ścieżka zawodowa

Specjalista ds. zarządzania talentami

Opis szkolenia:

Kurs dostarcza bogatej wiedzy z zakresu rozwijania pracowników, budowy ścieżek karier i zarządzania talentami w odniesieniu do różnych strategii organizacji oraz uniwersalnych modeli kompetencyjnych. Moduły szkoleniowe opierają się o najnowsze trendy w zarządzaniu talentami, planowania sukcesji i ścieżek karier. Szkolenie jest połączeniem wykładowego i warsztatowego charakteru zajęć, które są prowadzone z silnym naciskiem na najlepsze dostępne na rynku praktyki oraz różnorodne case studies. Warsztatowy charakter zajęć oraz analiza studiów przypadku pozwalają uczestnikom szkolenia nabyć praktyczne umiejętności opracowywania i wdrażania programów rozwojowych, zaś panele wykładowe umożliwiają zdobycie i ugruntowanie najświeższej wiedzy hr-owej. Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji związanych z rozwijaniem zasobów pracowników, tak by sprostali nawet najbardziej wygórowanym wymogom biznesowym.

Program:

Moduł 1. Budowanie Programów Zarządzania Talentami (PZT).
Moduł 2. Narzędzia wspierające proces zarządzania talentami w
 organizacji.
Moduł 3.. Wybieranie pracowników do PZT poprzez diagnozę wyników pracy i analizę potencjału kompetencyjnego.
Moduł 4. Tworzenie planów rozwojowych i projektowanie ścieżek kariery dla grup pracowników.
Moduł 5. Wdrażanie i realizacja Programów Zarządzania Talentami.
Sesja 6. Monitorowanie i
 raportowanie efektywności działań rozwojowych na poziomie organizacji.

Metodyka zajęć:

Gra szkoleniowa, wykład interaktywny, case study, odgrywanie ról, kapelusze de Bono, burza mózgów, dyskusja moderowana, kwestionariusze i testy.

Opis zawodu:

Odkrywanie naturalnego potencjału ludzi to coś więcej niż praca – to ważna misja, której pełnienie sprzyja zarówno pracownikom, jak i firmom. Specjalista do spraw zarządzania talentami ma znaczący wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Zarządza talentami, by odkrywać, inspirować i rozwijać pracowników, skupiając się na tym, co w ludziach najlepsze, by mogli realizować zadania na swoich stanowiskach pracy. Osoba zarządzająca talentami wpływa na takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa jak: wzmacnianie przywództwa, poprawa efektywności działań,
wspieranie organizacji w przeprowadzaniu zmian. Główne cele stawiane przed pracownikiem zatrudnionym na stanowisku Specjalisty ds. zarzadzania talentami to: zatrzymanie w organizacji pracowników o najwyższym potencjale oraz z ekspercką wiedzą, zapewnienie stałego dopływu nowych utalentowanych pracowników zdolnych sprostać przyszłym wyzwaniom, rozwijanie kompetencji pracowników na wszystkich poziomach organizacji, zapewnienie osób z
 odpowiednimi kwalifikacjami w wybranych miejscach struktury organizacyjnej (w szczególności ekspertów,
którzy będą dostarczać unikatowej wiedzy oraz liderów), zwiększanie motywacji i satysfakcji pracowników poprzez określanie jasnych zasad kariery zawodowej oraz przygotowywanie planów sukcesji stanowisk.

Systematyczny i mierzalny rozwój

Specjalista ds. szkoleń

Opis szkolenia:

Szkolenie przygotowuje do odpowiedzialnego planowania i organizowania działań rozwojowych w organizacji ze szczególnym naciskiem na tradycyjne szkolenia pracownicze. Jest to wymagająca rola, gdyż w obecnych czasach obowiązek kształcenia ustawicznego przyjmują zakłady pracy. Wśród zagadnień poruszanych na szkoleniu ważne miejsce zajmują:

Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych w skali organizacji.
Tworzenie planu i budżetu szkoleń.
Metody, formy szkolenia, środki dydaktyczne (w tym edukacja zdalna).
Metody wspierające proces rozwoju w organizacji: coaching, mentoring, tutoring.
Ewaluacja efektów i dokumentowanie działań szkoleniowych.
Współpraca z zewnętrznymi dostawcami szkoleń.

Atutem szkolenia jest wzbogacenie programu o elementy budżetowania i logistyki szkoleń oraz umiejętności negocjacyjne, które są niezwykle potrzebne do racjonalnego wydatkowania środków finansowych organizacji przeznaczonych na rozwój pracowników. Szkolenie to solidna dawka wiedzy i umiejętności przekazywanych przez prawdziwych
mistrzów w swojej specjalności.

Program:

Moduł 1. Planowanie działań szkoleniowych w organizacji.
Moduł 2. Organizowanie szkoleń pod względem merytorycznym, finansowym i logistycznym.
Moduł 3.. Badanie, analizowanie i określanie potrzeb szkoleniowych pracowników danej organizacji.
Moduł 4. Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług szkoleniowych.
Moduł 5. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej, sporządzanie raportów i sprawozdań.
Moduł 6. Monitorowanie, rozliczanie i ocenianie efektywności szkoleń.

Metodyka zajęć:

Wykłady interaktywne, zadania indywidualne i grupowe, odgrywanie ról, dyskusja moderowana, case study, burza mózgów, grupa zadaniowa, filmy szkoleniowe.

Opis zawodu:

Dynamiczny rynek wymaga nowych kompetencji bardziej niż kiedykolwiek. Pracownicy muszą sukcesywnie podnosić swoje kwalifikacje, aby nadążyć za tempem zmian oraz podnieść wyniki pracy na wyższy poziom. To właśnie osoba zatrudniona na stanowisku Specjalisty ds. szkoleń przyczynia się do rozwoju współpracowników, a tym samym całej firmy. Wspiera również przekształcanie organizacji biznesowej w organizację uczącą się. Duże zapotrzebowanie na
usługi szkoleniowe daje optymistyczne prognozy dla tych specjalistów – korporacje będą coraz chętniej sięgały po Specjalistów ds. szkoleń. Posada pozwala na rozwijanie umiejętności interpersonalnych i
 wykonywanie interesujących zadań. Jest to ciekawy zawód dla osobowości lubiących kontakt z ludźmi, gdyż praca obliguje do częstych kontaktów wewnętrznych i zewnętrznych. Z uwagi na konieczność skrupulatnego raportowania działań szkoleniowych, zawód wymaga również doskonałej organizacji czasu pracy, systematyczności i obowiązkowości.

Rozsądne wybory

Specjalista ds. rekrutacji pracowników

Opis szkolenia:

Kurs pozwala rozwinąć skrzydła w branży zarządzania zasobami ludzkimi oraz zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalisty do spraw rekrutacji pracowników. Kurs jest przeznaczony dla osób, które interesują kwestie zatrudnienia, kontakt z potencjalnymi pracownikami oraz ciągłe kształcenie. W usystematyzowany i kompleksowy sposób przygotowuje uczestników do prowadzenia wszystkich etapów rekrutacji i selekcji oraz adaptacji nowych pracowników. Szkolenie uwzględnia najnowsze praktyki w tym zakresie, które są stosowane w Europie. Poza międzynarodowymi wytycznymi, program jest również oparty na wieloletnim doświadczeniu cenionych specjalistów branżowych w realizacji projektów rekrutacyjnych i selekcyjnych na polskim rynku pracy. Wśród zagadnień tematycznych kursu ważne miejsce zajmują:

Wybór metody rekrutacyjnej.
Budowanie ogłoszenia rekrutacyjnego.
Sporządzanie profilu kandydata.
Selekcja dokumentów.
Przygotowanie zadań selekcyjnych.
Wprowadzenie do metody Assessment Centre.
Tworzenie raportów rekrutacyjnych.
Projektowanie programów adaptacji zawodowej.
Employer branding.

Program:

Moduł 1. Przygotowywanie do procesu rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy.
Moduł 2. Rekrutacja kandydatów.
Moduł 3.. Selekcja kandydatów.
Moduł 4. Prowadzenie dokumentacji z
 procesu rekrutacji i selekcji (procedura rekrutacyjna).
Moduł 5. Przyjmowanie do pracy i
 adaptacja zawodowa nowych pracowników.
Moduł 6. Employer branding.

Metodyka zajęć:

Zadania indywidualne i grupowe, case studies oparte na praktycznych doświadczeniach z różnych firm i branż, prezentacje multimedialne wyników badań, wykłady z najnowszych koncepcji, praktyczne modele działań, demonstracja, odgrywanie ról.

Opis zawodu:

Dobór odpowiednich ludzi to podstawa w każdym biznesie. To właśnie osoba zatrudniona na stanowisku Specjalisty do spraw rekrutacji pracowników dba o spójną z interesem firmy strategię rekrutacji. Ten perspektywiczny zawód jeszcze długo będzie w cenie, gdyż koniunktura rynku pokazuje, że przedsiębiorstwa zatrudniają coraz więcej pracowników, a dział HR spełnia w nich coraz ważniejszą rolę. Specjalista jest odpowiedzialny za określanie kryteriów doboru pracowników, selekcję CV, opracowanie profilu idealnego kandydata, poszukiwanie kandydatów, przygotowanie pełnej dokumentacji z procesu rekrutacji oraz reprezentowanie przedsiębiorstwa na wydarzeniach związanych z rynkiem pracy (targi pracy, dni kariery, wydarzenia branżowe). Głównym zadaniem specjalisty jest pozyskiwanie najbardziej wartościowych kandydatów do pełnienia służbowych obowiązków i dbanie o cały proces rekrutacyjny i adaptacyjny w firmie.

Szkolenia zawodowe

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń dla kandydatów i przedstawicieli zawodów z sektora Human Resources (HR). Obejmuje ona udział w szkoleniach i egzaminie certyfikującym w następujących zawodach:

Szkolenia zawodowe

Atrakcyjny i pewny zawód

Szkolenia zawodowe

Atrakcyjny i pewny zawód

Kontakt

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Oferta

O nas

Start

+48 508 330 069

ul. B. Chrobrego 24 lok. 2a (oficyna)

41-902 Bytom

biuro@ingress-brs.pl

Strona została stworzona przy wykorzystaniu kreatora stron www WebWave